Anh em nương tựa. Em gái kết nghĩa cũng chỉ là để phục vụ cho nhu cầu sinh lý