Đã nghiện nhưng lại hay ngại =)). Em sinh viên đang tuổi động đực