Em kế toán cạnh phòng. Ước gì mình đừng ngăn cách =))