Rên khô cổ mà anh vẫn cứ đòi đâm =)). Địt máy bay phê nhấc người