Thông bím em trước ngày đèn đỏ. Địt đi anh em sắp đèn đỏ rồi